Shenzhen songtaotech Technology Co.,Ltd
TV-BOX
Dream box
DVB-S
DVB-C
DVB-T
LNB
Cable&HDMI

 

 

 

 
DBS Dual LNBF
AK72-3VP
  RF Input:
12.2 ~ 12.7 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 11.25 GHz
 
DishPro Quad LNBF
AK74-S
  RF Input:
12.2 ~ 12.7 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1450 MHz
H: 1650 ~ 2150 MHz

LO:
L: 11.25 GHz
H: 14.35 GHz
 
Single LNBF
AP8-T3KB
  RF Input:
11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
950 ~ 2000 MHz

LO: 10.75 GHz
 
Single LNBF
AP8-T4HB
  RF Input:
11.7 ~ 12.2 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 10.75 GHz
 
Single LNBF
AP8-T4C
  RF Input:
11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
950 ~ 2000 MHz

LO: 10.75 GHz
 
Broadband LNB
AK21-LCW
  RF Input:
11.7 ~ 12.2 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 10.75 GHz
 
Ku-Band Dual Output FSS LNB
AK21-2W
  RF Input:
L: 10.95 ~ 11.7 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 1200 ~ 1950 MHz
H: 950 ~ 2000 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.75 GHz
 
High Line Universal Single LNBF
AP8-T2NRC
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz
 
High Line Universal Twin LNBF
AP82-XT2N
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz
 
Universal Prime Focus LNBF
AP8-TFT
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz