Shenzhen songtaotech Technology Co.,Ltd
TV-BOX
Dream box
DVB-S
DVB-C
DVB-T
LNB
Cable&HDMI

 

 

 

 
High Band Single LNBF
AP8-T2J
  RF Input:
12.25 ~ 12.75 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 11.3 GHz
 
Gray Line Universal Quad LNBF
AK54-XT2
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
Gray Line Universal Quattro LNBF
AP84-XT2
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
BS LNB
AKE1-LCW
  RF Input:
11.7-12.2 GHz

IF Output:
1022 ~ 1522 MHz

LO: 10.678 GHz
 
Broadband LNB
AK21-LCW
  RF Input:
11.7 ~ 12.2 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 10.75 GHz
 
High Band Flange LNB
AP8-TWJ
  RF Input:
12.25 ~ 12.75 GHz

IF Output:
950 ~ 1450 MHz

LO: 11.3 GHz
 
Digital Extended C-Band LNB
BCH036-S
  RF Input:
3.4 ~ 4.2 GHz

IF Output:
950 ~ 1750 MHz

LO: 5150 MHz
 
One Cable Solution LNBF
AC15-2C
  RF Input:
H: 3.7 ~ 4.2 GHz
V: 3.7 ~ 4.2 GHz

IF Output:
H: 950 ~ 1450 MHz
V: 1500 ~ 2000 MHz

LO:
H: 5.15 GHz
V: 5.7 GHz

 
High Line Universal Single LNBF
AP8-T2NRC
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
Gray Line Universal Single LNBF
AP8-XT2E
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
High Line Universal Twin LNBF
AP82-XT2N
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
Gray Line Universal Twin LNBF
AP82-T2E
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz

 
Universal Prime Focus LNBF
AP8-TFT
  RF Input:
L: 10.7 ~ 11.70 GHz
H: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF Output:
L: 950 ~ 1950 MHz
H: 1100 ~ 2150 MHz

LO:
L: 9.75 GHz
H: 10.6 GHz